Skip to main content

Avaluació i abordatge de la Síndrome de Fatiga Crònica – Actualització de les evidències científiques

Informe d’avaluació de tecnologies sanitàries

L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) va publicar el 2011 un informe de revisió de la literatura sobre els criteris diagnòstics i l’eficàcia/seguretat de les intervencions per a la SFC (AQuAS 2011).

El constant desenvolupament i publicació de nous estudis en salut impliquen una contínua producció, evolució i millora del coneixement, cosa que fa necessària una permanent revisió de la pràctica clínica segons la millor evidència disponible. L’actualització de la guia de valoració, incorporant l’evidència més actual, garanteix mantenir la seva vigència i qualitat al llarg del temps.

Amb aquest propòsit, la present feina té per objectius:

  • Desenvolupar un document de síntesi de la literatura científica que identifiqui, avaluï i resumeixi la millor evidència disponible referent a la síndrome de fatiga crònica.
  • Presentar dades epidemiològiques de la síndrome de fatiga crònica a nivell estatal i europeu.

[Justificació i objectius]

Informe complet