Skip to main content

Publicació d'un estudi sobre la personalitat fibromiàlgica

Recentment, ha estat publicat un estudi sobre la personalitat en la fibromiàlgia, portat a terme per un equip investigador de l'Hospital Clínic de Barcelona.

Els resultats d'aquest estudi suggereixen que sembla injustificat seguir sostenint que les persones amb fibromiàlgia es caracteritzen per presentar característiques patològiques de la personalitat. Tanmateix, la personalitat pot permetre la identificació de subgrups de pacients que probablement necessitin abordatges terapèutics diferents.

Aquest pot ser un estudi d'interés per a tots/es els/les afectats/des, sobretot perquè puntualitza un tema que ha estat històricament bastant controvertit.

Dins l'equip investigador es troben diferents components del Comitè Científic de la Fundació FF com són: Dr Manuel Valdés, Dr Emili Gómez i Dr Antonio Collado.

Comentari de l'autor

Article original